Founder President Acharyya: Srila B.R.Sridhar Maharaj

Sevaite President Acharyya: Srila B.S. Govinda Maharaj

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Sri Chaitanya Saraswat Math Rd.,
Kolerganj,
P.O. Nabadwip,
District Nadia,
West Bengal, PIN 741302,
India.
Tel: (03472) 240086 & 240752